مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج انگلیسی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید و همچنین عبارت هایی مربوط به سیگار کشیدن می آیند.

پرسیدن حال کسی

how are you? حالت چه طور هست ؟
how's it going? چه طوری؟ (کاملا محاوره ای)
how are you doing? احوالت چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
how's life? زندگی چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
how are things? اوضاع چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
I'm fine, thanks خوبم، ممنون
I'm OK, thanks خوبم، ممنون
not too bad, thanks خیلی بد نیست، متشکرم
alright, thanks خوبه، متشکرم
not so well خیلی خوب نیست
how about you? تو چه طوری؟
and you? تو چه طور؟
and yourself? تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

what are you up to? چه کار می کنی؟
what have you been up to? این روز ها چه کار می کنی؟
working a lot خیلی کار می کنم
studying a lot خیلی درس می خونم
I've been very busy خیلی سرم شلوغ بوده
same as usual طبق معمول
not much یا not a lot نه خیلی
I've just come back from … تازه از … برگشتم
Portugal پرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

where are you? کجایی؟
I'm … … هستم
at home در خانه
at work در محل کار
in town در شهر
in the countryside در خارج شهر
at the shops در بازار
on a train در قطار
at Peter's در خانه پیتر

پرسیدن درباره برنامه های کسی

do you have any plans for the summer? برای تابستان برنامه ای داری؟
what are you doing for …? برای … چه کار می کنی؟
Christmas کریسمس
New Year سال نو
Easter عید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play