بلغاری

Speak Bulgarian! is a website where you can discuss the Bulgarian language and find a native speaker to practise with. It is part of the Speak Languages network of websites.

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او بلغاری خود را تمرین کنید.

چرا زبان بلغاری را بیاموزیم؟

گردشگری
حدود ده میلیون بازدیدکننده در سال از بلغارستان به خاطر سواحل دریای سیاه در تابستان و پیستهای اسکی در زمستان دیدن میکنند. دانستن زبان اقلیت زبانهای اسلاویک باعث شگفتی مردم محلی و گرامی داشتن شما از طرف مردم محلی خواهدشد.