مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج دانمارکی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

hvordan har du det?حالت چه طور هست ؟
hvordan går det?چه طوری؟
hvordan står det til?اوضاع چه طور هست ؟
jeg har det fint, takخوبم، ممنون
jeg er ok, takخوبم، ممنون
ikke så dårligt, takخیلی بد نیست، متشکرم
OK, takخوبه، متشکرم
ikke så godtخیلی خوب نیست
hvad med dig?تو چه طوری؟
og dig?تو چه طور؟
hvad har du gået og lavet?این روز ها چه کار می کنی؟
arbejdet megetخیلی کار می کنم
studeret megetخیلی درس می خونم
jeg har haft meget travltخیلی سرم شلوغ بوده
det samme som altidطبق معمول
ikke megetنه خیلی
jeg er lige kommet hjem fra ...