واژگان دانمارکی

در زیر چند فهرست موضوعی واژگان می آید تا به شما در تقویت واژه های دانمارکی خودتان کمک کند. اگر هر پیشنهاد یا نظری دارید؛ لطفا اجازه دهید که ما مطلع شویم!