واژگان دانمارکی

در زیر چند فهرست موضوعی واژگان می آید تا به شما در تقویت واژه های دانمارکی خودتان کمک کند.